Styrelse Oregruppen
Styrelse Oregruppen

Om Oregruppen

Oregruppen arbetar med landsbygdsutveckling, marknadsföring och koordination av aktiviteter i Orebygden.

Vi driver furudal.nu och koordinerar program under sommaren och Oreveckan. Vi ordnar, tillsammans med andra aktörer, Spelmansstämman i Furudals Bruk.

Vi sammanställer information och ger ut trycksaker. Vi agerar då det gäller offentlig och annan service på orten.

 

Medlemskap
Du är varmt välkommen som medlem i föreningen och/eller att stödja vår verksamhet. Medlemsavgiften är 100 kr/år. Kom ihåg att skriva ditt namn, e-post eller bostadsort så att vi kan nå dig, om du vill.
Föreningens bankgiro är 5815-8312; Swish 070-3546962 (Leif Lundell)
 
Vill du annonsera på furudal.nu?
Kontakta oss via kontaktsidan, mejla till @email eller fyll i formuläret.
En annons kostar 500 kr/år inkl moms.
 

 

Organisationsnummer
883202-1805

Postadress
Oregruppen
c/o Ore Fritidsby
Furudal Strandvägen 22
795 97 Furudal

Epost
@email

 

Styrelse (Kontaktuppgifter)

Ordförande

Gunilla Jacobsson
@email
070 - 257 51 88

Kassör

Leif Lundell
@email
070 - 354 69 62

Styrelseledamöter

Markus Gottschling
@email
073 - 649 88 90

Lena Hillbom
@email
073 - 939 05 96

Stefan Renbro
@email
070 - 090 01 09

Frida Johansson
@email
073 - 029 57 89

Ersättare

Kärsti Hård
@email
070 - 979 65 08

Birgitta Dahlkvist
@email
070 - 659 46 77

Adjungerade ledamöter

Anders “Fjongen” Andersson, IFK Ore
@email
0258-106 20 (kansli) 076-111 43 49

Roger Tynell
@email
070 - 686 60 57

Revisor

Anders Kåks
@email

Revisorsuppleant

Yvonne Björ
@email

Furudals marknad

Stefan Renbro

Valberedning

Frida Johansson (Sammankallande)
@email
073 - 029 57 89

Börje Sommar
@email
070 - 632 76 26

Rickard Engberg
-
-

furudal.nu

Markus Gottschling
@email

§ Stadgar för Oregruppen
§ 1 Föreningens namn ska vara Oregruppen.
§ 2 Föreningen är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden med syfte att verka för ortens utveckling, samt att genom olika arrangemang och aktiviteter främja den sociala gemenskapen.
§ 3 Föreningen är öppen för alla som delar föreningens målsättning och följer dess stadgar.
§ 4 Medlem äger inte del i föreningens tillgångar, liksom hen inte heller ansvarar för föreningens skulder.
§ 5 Medel för föreningens verksamhet skapas genom frivilliga bidrag, ideella insatser samt eventuella intäkter från olika arrangemang m.m. Intäkterna används för att täcka kostnaderna i verksamheten.
§ 6 Föreningen bör hålla minst åtta sammanträden per år, varav ett är årsmöte och hålls i mars. Kallelse till sammanträde ska utgå minst en vecka i förväg och ske genom rund-telefonering.
§ 7 Styrelsen består av minst fem och högst sju ledamöter och två suppleanter. Styrelsen väljs vid årsmötet, första gången väljs tre ledamöter på ett år och övriga på två år. Styrelsen utser inom sig ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen är beslutmässig när minst fyra av dess ledamöter är närvarande.
Suppleanter kan närvara vid styrelsemöte.
§ 8 Styrelsen har rätt till ekonomiska transaktioner i nödvändig omfattning under förutsättning att besluten är enhälliga styrelseprotokoll. Firmatecknare utses inom styrelsen.
§ 9 Vid varje årsmöte utses två revisorer samt en revisorssuppleant. Räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. För revision av det första verksamhetsåret utses ordinarie revisorer valda för Oregruppen.
§ 10 Stadgeändring är giltig efter beslut av årsmötet.
§ 11 Beslut om föreningens upplösning kan endast göras vid två på varandra följande sammanträden, varav minst ett är ordinarie. Minst 2/3 av antalet angivna röster måste bifalla förslaget.
§ 12 Vid upplösning av föreningen ska tillgångarna överlåtas till ortens föreningsliv, enligt beslut vid sista styrelsemötet.